thumb Logo Post League

NEDERLANDSE MAIL:

Beste Schietsportvrienden,

 

Allereerst een hartelijk woord van WELKOM aan s.v. 't Mikpunt uit District 1, welke met 20 schutters aan de PostLeague gaat deelnemen. Ook nog een hartelijk welkom aan de KS Rotterdam uit District 3 welke vanaf Ronde 1 ook is gaan deelnemen. s.v. 't Mikpunt heeft de eerste ronde geschoten en zullen de komende tijd gebruiken om de ronde achterstand in te halen. Verder hebben enige verenigingen nog een aantal extra schutters ingeschreven, waardoor nu het totaal aantal deelnemers aan de PostLeague op 605 schutters is uitgekomen.

 

De scores van de 2e ronde zijn verwerkt.

 

Helaas waren er toch weer een aantal verenigingen welke te laat waren met het insturen van hun resultaten. In de informatie bij de uitslagen van de eerste ronde was aangegeven dat het niet tijdig insturen van de resultaten tot in mindering brengen van punten voor iedere schutter van de betreffende vereniging zal leiden.
Omdat Pasen in de laatste dag voor het insturen lag zal het niet op tijd insturen hier wel de oorzaak van zijn geweest. De verenigingen echter welke te laat waren hebben een waarschuwing gehad en zijn in de uitslagen te herkennen doordat achter elke schutter van hun vereniging in de kolom PEN een 0 staat. Indien dezelfde vereniging tijdens de competitie van dit jaar nog eens te laat is met insturen zal hier de aftrek van 5 punten komen te staan.
Dus zorg dat je op tijd bent! 

 

Het advies is om binnen je eigen vereniging als uiterste datum b.v. de laatste vrijdag van de maand te kiezen, dan ben je altijd op tijd voor de laatste dag van de maand.

 

De uitslagen van de PostLeague LG/LP rondes zijn te vinden op:
- http://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp/postleague-lglp.html

Het laatste nieuws (incl. deze mail) van de PostLeague LG/LP is altijd te vinden op:
- http://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp.html 

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via E-mail of mobiele telefoon

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DUITSE / DEUTSCHE EMAIL:

Liebe Schießsportfreunde,

 

Zunächst einmal ein herzliches WILLKOMMEN an s.v. 't Mikpunt aus Distrikt 1, der mit 20 Schützen an der PostLeague teilnehmen wird. Auch ein herzlich willkommen an den KS Rotterdam aus Distrikt 3, der ebenfalls ab Runde 1 in der PostLeague gestarted ist. S.v. 't Mikpunt hat diese Runde die erste Runde geschossen und wird die kommende Zeit nutzen, um den Rundenrückstand aufzuholen. Darüber hinaus haben einige Vereine eine Reihe zusätzlicher Schützen angemeldet, so dass die Gesamtteilnehmerzahl in der PostLeague nun bei 605 Schützen liegt.

Die Ergebnisse aus der 2. Runde wurden verarbeitet.

Leider gab es immer noch einige Vereine, die ihre Ergebnisse zu spät eingereicht hatten. In die Informationen der ersten Runde war angegeben dass wenn die Ergebnisse nicht rechtzeitig eingeschickt werden, dass für jeden Schützen des betreffenden Vereins Punkte abgezogen werden.
Da Ostern der letzte Tag vor der Einreichung war, war es möglicherweise die Ursache dafür. Die verspäteten Clubs haben jedoch eine Warnung erhalten und können in den Ergebnissen erkannt werden, da hinter jedem Schützen von der Verein in die PEN kolomme eine 0 hinter dem Schützen steckt. Wenn derselbe Verein während diesjährigen Wettbewerbs wieder zu spät ist, werden hier 5 Punkte abgezogen.
Stellen Sie also sicher, dass Sie pünktlich sind!

 

Der Rat ist, innerhalb Ihres eigenen Vereins eine Frist festzulegen, zum Beispiel: Wenn Sie den letzten Freitag im Monat wählen sind Sie immer pünktlich zum letzten Tag des Monats.

 

Die Ergebnisse der PostLeague LG/LP-Runden finden Sie unter:
- http://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp/postleague-lglp.html

Die neuesten Nachrichten (einschließlich dieser E-Mail) von der PostLeague LG/LP finden Sie immer unter: 
- http://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp.html 

 

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über E-Mail oder Mobiltelefon zu kontaktieren

 

Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

 

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider PostLeague LG/LP
.........................................................................................
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
Mob: Mobielnr PC lglp
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp