KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder
 • Uitslag Jeugdcompetitie - Ronde 2 2022/23
  Als bijlage is de Jeugdcompetitieuitslag van de 2e ronde 2022/23, verschoten bij De Korrel Landhorst te vinden. Groetjes en tot ziens bij de 3e...
 • Uitslag PostLeague LG/LP 2022 R7
    Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde, Mochten de linken niet werken kopieer deze dan in je webbrowserWenn die Links nicht...
 • Postcompetitie 2022-2023
  Beste schutters, Hierbij de 1e uitslagen van de postcompetitie.  Groeten, Frans van Alst   Post-competitie_2022-2023.xls
 • Uitslag Jeugdcompetitie - Ronde 1 2022/23
  Als bijlage is de Jeugdcompetitieuitslag van de 1e ronde 2022/23, verschoten bij Doelbewust Uden te vinden. Groetjes en tot ziens bij de 2e...

Login

Inschrijfformulier Post League 2022

thumb Logo Post League thumb Logo PostLeagueLgLpInterNational

Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde,

Duitse mail onderstaand / Deutsche Post unten.

NEDERLANDSE MAIL:

De Post-League LG/LP 2021 en ook het jaar 2021 zijn ten einde. Als gevolg van alle Corona maatregelen hebben wij een bewogen competitie gehad met veel gevolgen voor het aantal rondes in 2021. Het is nu weer tijd voor het opstarten van de Post-League LG/LP 2022.

Onderstaand is het gecombineerde Score-Inschrijfformulier voor 2022 (in Excel-X formaat) te vinden.
xlsxScore-Inschrijfformulier.xlsx

Hierin zitten als separate tabbladen:

 • Scores (waarop maandelijks de scores worden ingevuld)
 • Inschrijfformulier (waarop de schutters worden ingeschreven, de informatie gaat automatisch naar het Scores-tabblad)
 • Invulinstructie (geeft met afbeeldingen weer hoe het Excel bestand gebruikt moet worden)
 • Reglement (Summier reglement over de Post League)

Let op de volgende punten:

 • Controleer of enter naast de schutters ook bovenin het inschrijfformulier uw gegevens en verenigingsgegevens.
 • Controleer of enter de geboortedata van alle schutters om junioren, veteranen of senioren correct te kunnen bepalen. (Achter elke schutter wordt automatisch de leeftijd aangegeven)
 • Controleer of enter de correcte klassering, deze kunt u deze vinden op de website van de KNSA:
 • U dient de teamsamenstelling uiterlijk te vermelden bij het indienen van de scores van ronde 1. Gemakshalve kunt u dat ook nu al doen.
 • Als er opeenvolgende kaartnummers worden gebruikt voor de schutter in de 8 ronden, kunnen deze nummers allemaal tegelijk worden ingevoerd in de kolom "Kaartnummers".
 • De rest van het jaar hoeven dan geen kaartnummers meer te worden doorgegeven.
 • Als de competitie over E-banen doorgang heeft, hoeft dit maar eenmalig als e-baan in de kolom kaartnummer te worden ingegeven.
 • LG scores zijn op tiende, LP over hele punten
 • Stuur het score-inschrijfformulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 31 januari 2021 naar de Post-League competitieleider (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), deze controleert dan de indelingen.
 • Geef het score-inschrijfformulier als naam uw verenigingscode en verenigingsnaam beginnende met het ronde nummer.
 • Als voorbeeld "7-D4-8825 De Grensstreek.xlsx" Dit is dan Ronde 7 van vereniging De Grensstreek uit District 4. Voor de eerste ronde dient dit nummer 1 te zijn.
 • U betaalt inschrijfgeld voor alle schutters die worden vermeld op het inschrijfformulier wat u hebt ingestuurd, zelfs als ze later worden geannuleerd. Het totale inschrijfgeld wordt na insturen van de eerste ronde bepaald.
 • Geef waar mogelijk ook de samenstelling van het team aan, uiterlijk echter bij de resultaten van de eerste ronde.
 • De resultaten worden maandelijks gepubliceerd op de website https://www.knsa-d4,nl.
 • Niet Nederlandse schutters die geen classificatie hebben, komen in de (Inter)-nationale competitie in de hoogste klasse van hun categorie uit.

Uiterste inleverdata voor de wedstrijdrondes:

 • R1 28-feb   - R2: 31-mrt  - R3: 30-apr  - R4: 31-mei
 • R5 30-jun   - R6: 30-sep  - R7: 31-okt  - R8: 30-nov   

Scoreformulier:
Nadat we het Score-inschrijfformulier hebben ontvangen, wordt indien wijzigingen noodzakelijk zijn het scoreformulier retour gestuurd waarop dan de scores per ronde verwerkt kunnen worden. Indien het Score-Inschrijfformulier correct was krijgt u geen gewijzigd formulier retour gestuurd.
Op het Tabblad “Inschrijfformulier” kunt u achteraf nog altijd schutters toevoegen, deze worden automatisch op het Tabblad “Scores” toegevoegd.
PAS OP: Ga geen schutters op het Tabblad “Inschrijfformulier” verplaatsen, omdat de scores op het Tabblad “Scores” niet mee verplaatsen.

Factuur:
De inschrijfkosten voor de gehele competitie is €5,- voor senioren en €4,- voor junioren.
De factuur voor het inschrijfgeld wordt verstuurd nadat de resultaten van de eerste ronde zijn ontvangen. Dit omdat de ervaring heeft geleerd dat vaak nog schutters worden toegevoegd.

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via E-mail of mobiele telefoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUITSE MAIL:

Die Post-League LG / LP 2021 und auch das Jahr 2021 sind zu Ende gegangen. Wir hatten einen ereignisreichen Wettbewerb mit den Corona Einschränkungen vielen Konsequenzen für die Anzahl der Runden im Jahr 2020. Jetzt ist es wieder an der Zeit, die Post-League LG / LP 2022 zu starten.

Das kombinierte Score-Registrierungsformular für 2021 (im Excel-Format) finden Sie unten.
xlsxScore-Anmeldeformular.xlsx

Es enthält als separate Registerkarten:

 • Scores (bei denen die Bewertungen monatlich eingegeben werden)
 • Anmeldeformular (auf dem die Schützen registriert sind, werden die informationen automatisch auf die Registerkarte Scores übertragen)
 • Ausfül Anweisungen (zeigt mit Bildern, wie die Excel-Datei verwendet werden soll)
 • Verordnungen (Zusammenfassende Verordnungen zur Post League)

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

 • Überprüfen oder geben Sie Ihre Daten und Clubdaten zusätzlich zu den Schützen oben im Anmeldeformular ein.
 • Überprüfen oder geben Sie die Geburtsdaten aller Schützen ein, um Junioren, Veteranen oder Senioren korrekt zu bestimmen. (Das Alter wird automatisch hinter jedem Schützen angezeigt.)
 • Sie müssen die Teamzusammensetzung spätestens angeben, wenn Sie die Ergebnisse für Runde 1 einreichen. Der Einfachheit halber können Sie dies jetzt auch tun.
 • Wenn in den 8 Runden aufeinanderfolgende Kartennummern für den Schützen verwendet werden, können diese Nummern alle gleichzeitig in die Spalte "Kartennummern" eingegeben werden.
 • Für den Rest des Jahres müssen keine Kartennummern mehr angegeben werden.
 • Wenn der Wettbewerb um E-Lanes stattfindet, muss dieser nur einmal als E-Lane in die Spaltenkartennummer eingetragen werden.
 • LG-Werte liegen auf dem zehnten Platz, LP auf ganzen Punkten
 • Senden Sie das Ergebnisregistrierungsformular so bald wie möglich, spätestens jedoch am 31. Januar 2021, an den Wettbewerbsleiter der Post-League (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), der dann die Klassifizierungen überprüft.
 • Geben Sie den Namen des Anmeldeformulars mit Ihrem Clubcode und dem Clubnamen ein, beginnend mit der Rundennummer.
  Als Beispiel "7-D4-8825 De Grensstreek.xlsx" Dies ist Runde 7 der Vereinigung De Grensstreek aus Distrikt 4. Für die erste Runde sollte dies Nummer 1 sein.
 • Sie zahlen eine Teilnahmegebühr für alle Schützen, die auf dem von Ihnen eingereichten Anmeldeformular aufgeführt sind, auch wenn sie später storniert werden. Die gesamte Anmeldegebühr wird nach Einreichung der ersten Runde festgelegt und Sie bekommen eine Rechnung.
 • Geben Sie nach Möglichkeit auch die Zusammensetzung des Teams an, spätestens jedoch die Ergebnisse der ersten Runde.
 • Die Ergebnisse werden monatlich auf der Website https://www.knsa-d4,nl veröffentlicht.
 • Nicht niederländische Bogenschützen, die keine Klassifizierung haben, nehmen am (internationalen) Wettbewerb in der höchsten Klasse ihrer Kategorie teil.

 Einsendeschluss für die Wettbewerbsrunden:

 • R1 28-feb   - R2: 31-mrt  - R3: 30-apr  - R4: 31-mei
 • R5 30-jun   - R6: 30-sep  - R7: 31-okt  - R8: 30-nov   

Scoreformular:
Nachdem wir das Registrierungsformular für die Punktzahl erhalten haben, wird bei Bedarf das Punkteformular zurückgesandt, auf dem die Punktzahlen pro Runde verarbeitet werden können. Wenn das Registrierungsformular für die Punktzahl korrekt war, erhalten Sie kein geändertes Formular. 
Sie können anschließend auf der Registerkarte "Registrierungsformular" noch Schützen hinzufügen. Diese werden automatisch auf der Registerkarte "Punktzahlen" hinzugefügt.

ACHTUNG: Bewegen Sie keine Schützen auf dem Tab "Registrierungsformular", da sich die Punktzahlen auf dem Tab "Scores" nicht bewegen.

Rechnung:
Die Anmeldegebühr für den gesamten Wettbewerb beträgt 5 € für Senioren und 4 € für Junioren.
Die Rechnung für die Anmeldegebühr wird nach Eingang der Ergebnisse der ersten Runde versandt. Dies liegt daran, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass häufig Schützen hinzugefügt werden.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über E-Mail zu kontaktieren oder Mobiltelefon 

Es bleibt mir ein gesundes und sportliches 2021 zu wünschen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider LG/LP
.........................................................................................

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
Mob: Mobielnr PC lglp
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp
https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleague-lg-lp.html-lg-lp.html

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4